torsdag 6. mai 2010

Doktorgradsdisputas

I dag har jeg vært på doktorgradsdisputas. Mats Johansson har skrevet avhandlingen Rhythm into Style: Studying Asymmetrical Grooves in Norwegian Folk Music ved Institutt for Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, og han forsvarte den i Gamle Festsal i universitets flotte og erverdige bygninger ved Karl Johans gate. Førsteopponent var professor Dan Lundberg (Svenskt visarkiv) og andreopponent professor Dan Trueman (University of Princeton).

Dette er en sjelden begivenhet å overvære for en visearkivar, det er ikke mange doktogradsavhandlinger som skrives her i Norge om tema som er direkte relevante for oss. Denne handler riktignok om slåttemusikk, men hvordan rytme og timing utøves, oppfattes og beskrives, er også interessant for sang.

UiOs nettsider skriver Johansson bl.a. timing kan forstås som musikerens kontroll over forholdet mellom musikalske hendelsers varighet. Dette forholdet er spesielt komplisert i musikk der melodien bærer rytmen, og hvor det mangler referanser (rytmeinstrumenter) for den rytmikse utformingen av melodien. Videre at timingen følger motiv-/frasstrukturen i melodien, og små variasjoner i utformingen av motivene (melodiske variasjoner, ornamentikk o.l.) resulterer i tilsvarende variasjon i de rytmiske komponentenes varighet. Timing er med andre ord en integrert del av en større helhet hvor melodi, rytme, klang og dynamikk inngår som komplementære deler.

Det ble en tre timer lang seanse der vi fikk følge interessante og inspirerende framlegg og diskusjoner. Det ligger et enormt arbeide bak en slik avhandling, og for en tilhører ble dette en utmerket anledning til å få innsyn i noe av prosessen og aktuelle problemstillinger.
Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar