fredag 3. februar 2012

Sophus Bugges samling av folkeviser

Noen år etter at Landstad hadde gitt ut sin store samling med folkeviser kom Sophus Bugge ut med Gamle Norske Folkeviser (1858). Sophus Bugge er forbilledlig i det at han oppgir kilde til alle tekstene, f.eks. "Meddelt af en 84aarig Kone, Jorunn Kosa i Fyresdal". Landstad var ikke like nøye og sammenstilte gjerne flere varianter.

I forordet skriver Bugge:
"Det har ikke været mit Formaal her at meddele Viserne i en forædlet og renset Form, til Folkelæsning. Jeg har ikke ved egne Tilsætninger udfyldt Huller; jeg har ikke, uden udtrykkelig at angive det, rettet Formentlige Feil og forvanskede Udtryk; jeg har ikke sammensmeltet til èn Form forskjellige Optegnelser af samme Vise, uden nøiagtig at bemærke, hvad jeg har taget af hver."
I dette er Bugge helt i tråd med med det som nå er retningslinjene for utgivelse av ballader. Men utgivere som kom etter ham (Moltke Moe og Knut Liestøl) var mer opptatt av balladene som kunst og til folkelesning. Derfor satte de sammen ulike oppskrifter til en helhet.

Sophus Bugges oppskrifter er noen av de viktigste for oss nå når vi skal gi ut ballader. I oppskriftene får vi både vite hvem som sang, når og hvor, og han har også en gjengivelse av dialekt som språkforskere i dag finner interessant.
Gamle Norske Folkeviser ble utgitt i faksimile av Norsk folkeminnelag/Universitetsbiblioteket i 1971.

Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar